1ο Παν/νιο Συμπόσιο Υπερήχων στη Γυναικολογία, Αθήνα 10-12 Νοεμβρίου 2017
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.), Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: [email protected]
Κατά την διάρκεια του Συμποσίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συμπόσιο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα παραδοθούν από την Γραμματεία, μετά το πέρας του Συμποσίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
MD congress
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]