Με το υπ’ αρ.  πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 17518Αθήνα /15-2 – 2013 έγγραφό το Υπ. Υγείας ανήρτησε σε  πίνακες τις κενές και κενούμενες θέσεις σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 9ης Ιανουαρίου  2013.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ
  • ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω Προκήρυξη,  θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τα έντυπα αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yyka.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  28η/2/13 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 28η/2/2013 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. – ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 10187

Προκήρυξη σε word

Ανακοίνωση Υπ. Υγείας 18/2/2013

Το Π.Ι. Κυπαρισσίου του Νομού Λακωνίας με κωδ.(1604) αποσύρεται από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ.17518/15-2-2013.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π.