ΔΕΥΑΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού εργασίας

 

Πάτρα, 09/05/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 48), με την υπ’ αριθμ. 124/2016  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ενέκρινε την διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της  Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής  Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για δύο (2) έτη με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την εταιρεία. Η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2016 ανέρχεται στο ποσό των  6.000 ευρώ.

Για τους όρους υποβολής προσφορών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ( www.deyap.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας στον οποίο έχει κοινοποιηθεί και από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών από 13/05/2016 έως 20/05/2016 στην Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, 1ος όροφος.

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

                                                        ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

2016_03_23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ