ΚΥΑ Αριθμ 9425 (ΦΕΚ 188/4-2-2013 τ. Β΄)

Αριθμ. ΟΙΚ. 9425 (4)
Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους
υπηρεσιών υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1α και 4 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 31).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 Π.Δ. 63/2005 (A΄/1998) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Το Π.Δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της ΓενικήςΓραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012).
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το ποσοστό έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Διαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 15%.
2. Ιδιωτικές Κλινικές:
α) για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%,
3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15%
4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.).
5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 10%.
6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.
Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31.10.2011.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου−παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι
αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας,
γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους − παρόχους, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 90% της δαπάνης της εμφανιζόμενης, επί του συνόλου των παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω οφειλή του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ__

ΦΕΚ σε pdf