Υπ. Υγείας: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Πάτρα, μέχρι 31-12-2017

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ ΨΒ40465ΦΥΟ-ΦΤ8 – «Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Πάτρα, μέχρι 31-12-2017».