Υπουργείο Υγείας: Απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις”