Εξώδικη δήλωση, πρόσκληση και επιφύλαξη του ΙΣΠ προς τον ΕΟΠΥΥ για τις Ι.Ε.Ε.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού.

2) Τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

 

Α.

 

Είμαστε για μία ακόμη φορά υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε προς εσάς με την παρούσα εξώδικη δήλωσή μας, για το μέτρο του εξαναγκασμού των ιατρών / παρόχων υγείας σε υπογραφή (αναγκαστική) συμβάσεων με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (εφεξής ΙΕΕ) που θα πληρώνουν οι ίδιοι, το οποίο μέτρο εισάγεται  σε συνέχεια σειράς  αντισυνταγματικών, παράνομων και καταχρηστικών διαδικασιών εις βάρος του ιατρικού κόσμου. Μεταξύ άλλων, για τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις οράτε και κατωτέρω την αριθ. 5454/2013 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και 1699/2013 προσφυγή ενώπιον του ΔΕΑ και τις από 11 και 26 Φεβρουαρίου 2014 εξώδικες δηλώσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα, για το προκείμενο ζήτημα των ΙΕΕ, πέραν όσων έχουμε εκθέσει με την από 11-2-2014 εξώδικη δήλωσή μας κλπ. υπό ΙΙ (σχετικές οι υπ’ αριθ. 5090 Γ΄ , 5091 Γ΄ και 5093 Γ΄ από 12-2-2014 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευ. Γλάρου), έχουμε να παρατηρήσουμε και τα παρακάτω:

1.- Η συγκεκριμένη υποχρέωση, που επιβλήθηκε εις βάρος των ιατρών – παρόχων υγείας  με βάση την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7ο, παρ. 5 του νόμου 4183/2013, και την σχετική Υ9 α / 18264/25-2-2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 458), αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 § 3 και 26 § 2 του Συντάγματος, καθόσον συνιστά ανεπίτρεπτη εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσίας που ανήκει στον «σκληρό πυρήνα» της άσκησης δημόσιας εξουσίας. Όπως γίνεται δεκτό, κοινές διατάξεις που παρέχουν την δυνατότητα μεταβίβασης της άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες πρέπει να ερμηνεύονται στενά και είναι συμβατές με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις μόνον υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση αφορά την εκτέλεση, κατ’ εντολή και υπό την καθοδήγηση και πλήρη εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρικτικών καθαρά εργασιών από τον ανάδοχο, ο οποίος δεν θα έχει καμία απολύτως αποφασιστική αρμοδιότητα (πρβλ. αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας 1879/2012 και 1934/1998 Ολομέλειας, επίσης Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 252/2007 κ. α.). Εν προκειμένω, με βάση τις παραπάνω διατάξεις και τις σχετικές συμβάσεις, σχέδια των οποίων μας έχουν γνωστοποιηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, έχει υπάρξει πλήρης εκχώρηση δημόσιας εξουσίας στις ΙΕΕ, με επιβάρυνση μάλιστα των παρόχων υγείας ιατρών να καταβάλλουν τις αμοιβές τους,  αναδρομικά και χωρίς καμία πρόβλεψη στις σχετικές συμβάσεις που έχουν συνάψει με τον ΕΟΠΥΥ, με πλήρη παράκαμψη και αποκλεισμό του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΥΥ, έστω και αν ο τελευταίος παρίστανται πλήρως επαρκής, όπως προκύπτει από  το υπ’ αριθ. πρωτ. 24972/6-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αχαΐας του ΕΟΠΥΥ, υπογραφόμενο από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα Αθηνά Κομπορόζου, που εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 10.128/4-12-2013 εγγράφου μας.

2.- Πέραν των ανωτέρω, ο εξαναγκασμός των ιατρών σε υπογραφή των συμβάσεων, και μάλιστα με την απειλή, σε αντίθετη περίπτωση, άρνησης πληρωμής ή άλλων συνεπειών εις βάρος τους από πλευράς της Διοίκησης, ανεπίτρεπτα μεταβάλλει μονομερώς τους όρους των συμβάσεών τους ως παρόχων υγείας, καθιστώντας έτσι επαχθή την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους και περιστέλλοντας ανεπίτρεπτα την επαγγελματική τους ελευθερία, κατά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 1 25 παρ. 3, 106 παρ. 2 του Συντάγματος (πρβλ. αποφάσεις Ολομέλειας Αρείου Πάγου υπ’ αριθ.  33/2002, 34/2002, 4/1998, επίσης ΑΠ 1256 & 1783/2012 κ. α.).

3.-  Ανεξάρτητα από τα προεκτεθέντα σοβαρότατα ζητήματα συνταγματικής νομιμοποίησης της ελεγκτικής διαδικασίας, διαπιστώνουμε ότι σημαντικοί όροι των γνωστοποιηθέντων συμφωνητικών είναι είτε αόριστοι, είτε καταδήλως καταχρηστικοί. Ενδεικτικά, μεταξύ πολλών άλλων, για την πρώτη περίπτωση οράτε  όρο σύμφωνα με τον οποίο η ΙΕΕ θα αναλάβει «φακέλους για τους οποίους θα ζητηθεί περαιτέρω διερεύνηση και θα διατεθούν από τον Πάροχο ή/ και πληροφορίες – στοιχεία από τους ασφαλισμένους» . Και για την δεύτερη οράτε τον όρο σύμφωνα με τον οποίο «Επιπλέον ο Πάροχος υποχρεούται να συνδράμει την ΙΕΕ στην αναζήτηση τυχόν απαιτουμένων πληροφοριών, μεσολαβών ως προς τους ασφαλισμένους, τους ιατρούς και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα στα εξεταζόμενα περιστατικά πρόσωπα. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη ΙΕΕ για ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που θα της χορηγηθούν, καθώς και για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία ή καθυστέρηση χορήγησης αυτών…. Η ΙΕΕ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη να συμβουλεύσει τον Πάροχο για άλλες διαδικασίες που θα μπορούσαν να διενεργηθούν ή για την επικαιροποίηση διαδικασιών που διενεργήθηκαν». Πώς είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί τέτοιοι όροι; Επίσης ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα περί ολοκλήρωσης του ελέγχου εκτίθενται όλως αορίστως και με τρόπο που ουδόλως εξασφαλίζεται από υπερβάσεις ή κακή εκτέλεση ο πάροχος. Ομοίως καταπλεονεκτικοί και λεόντιοι είναι και οι όροι περί αμοιβής, με πιο χαρακτηριστικά τα σημεία περί 5% επιβάρυνσης λόγω εξόδων, περί επιπλέον επιβάρυνσης για τους παρόχους των εκτός Αττικής Συλλόγων, όπως ο δικός μας, περί προκαταβολών και περί ασφυκτικών προθεσμιών πληρωμής. Διαβλέπουμε δε ότι και τα αναφερόμενα σχετικά με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών (αλλά και των ιατρών), είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα αποβούν γράμμα κενό, ιδίως με τον όρο για εξαίρεση από την υποχρέωση εχεμύθειας πληροφοριών «η δημοσιοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας» (σύμβασης), καθώς και με την εμπλοκή τρίτων «συνεργατών» που όμως δεν θα θεωρούνται τρίτοι!

4.- Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε ειδικά στην απαράδεκτη τακτική αποκλεισμού του δικαιώματος προσφυγής των παρόχων υγείας / ιατρών στα αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των όποιων διαφορών ανακύψουν, με τον εξαναγκασμό τους σε αποδοχή διαιτησίας απεριόριστης και αμετάκλητης δικαιοδοσίας. Ως αποτέλεσμα, φαλκιδεύεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παρόχων υγείας ιατρών, ως ελλήνων πολιτών, να απευθύνονται στον φυσικό τους Δικαστή, κατά παράβαση των άρθρων 8, 20, 26 παρ.3, 87 παρ. 1, 88, 90 και 94 παρ.3 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / ΕΣΔΑ (πρβλ. αποφάσεις Εφετείου Αθηνών 4168/1982, Πατρών 404/1986, Δωδεκανήσου 141/2001). Είναι προφανές ότι αυτό γίνεται προς προκαταβολικό αφοπλισμό των ιατρών ενόψει των αναμενομένων προβλημάτων νομιμότητας και συνταγματικότητας των εν γένει συμβάσεων αλλά και των ειδικότερων όρων τους.

 

Β.

Πέραν του θέματος των ΙΕΕ, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε στην απαράδεκτη επαναφορά, με νέες αποφάσεις του Προέδρου του 1ου από σας, των ληστρικών, ισοπεδωτικών και καταστροφικών για τους παρόχους υγείας ιατρούς διαδικασιών  claw-back & rebate, παρά την πανιατρική κατακραυγή, χωρίς τουλάχιστον την αναμονή αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν εκδικαστεί σχετικά για το θέμα αυτό από το Δ’  Τμήμα του Δικαστηρίου στις 17-12-2013, αλλά και των εκατοντάδων προσφυγών που έχουν ασκηθεί από Ιατρικούς Συλλόγους και ιδιώτες ιατρούς. Είναι προφανές ότι επιχειρείτε να αποτρέψετε και για τα θέματα αυτά τους ιατρούς από την πρόσβαση σε δικαστική προστασία, εξαναγκάζοντάς τους σε νέες δικαστικές προσφυγές με νέες αποφάσεις σας, προκειμένου να τους κάμψετε οικονομικά και ηθικά και στο θέμα αυτό. Όπως έχουμε ήδη εκθέσει με την σχετική αίτησή μας περί ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) με αριθ. καταθ. 5454/2013, καθώς και με την προσφυγή μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ) με αριθ. καταχ. ΠΡ 1699/2013, των οποίων κατά πάντα επιφυλασσόμεθα, η επιβολή υποχρεωτικού ποσού αυτόματης επιστροφής («claw back») και επιστροφής («rebate») επί των αμοιβών των παρόχων υγείας / ιατρών βάσει του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της σχετικής υπουργικής αποφάσεως, παραβιάζει: 1) την διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος περί επαγγελματικής ελευθερίας, καθώς ανεπίτρεπτα μεταβάλλει μονομερώς τους όρους των συμβάσεων των παρόχων υγείας και καθιστά επαχθή την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, 2) τις διατάξεις α) του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος περί αναλογικότητας, αφού το επιβαλλόμενο μέτρο είναι τελείως δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του εξορθολογισμού των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και του περιορισμού της σπατάλης και β)  των άρθρων  2 παρ. 1, 17 Συντάγματος και 14 ΕΣΔΑ και 1 του  1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ περί προστασίας της περιουσίας, αφού καταργεί εκ των υστέρων κεκτημένα δικαιώματα ενοχικής φύσεως των παρόχων υγείας, 3) την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 Συντάγματος περί ισότητας, αφού επιβάλλει την δυσμενή ρύθμιση αδιακρίτως επί όλων των παρόχων χωρίς να εξαιρεί όσους τηρούν πιστά τους νόμους και την σύμβαση 4) την διάταξη του άρθρου 78 του Συντάγματος, αφού κατ’ ουσίαν πρόκειται για βάρος μη ανταποδοτικό, ήτοι φόρο που επιβάλλεται μόνον με τυπικό νόμο.

 

Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα:

1.- Διαμαρτυρόμαστε και πάλι έντονα για τις ανωτέρω απαράδεκτες και αντισυνταγματικές τακτικές σας, που θίγουν βαρύτατα τους ιατρούς, αλλά ομοίως και τους ασθενείς, και την δημόσια υγεία, γενικότερα.

2.- Ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπώντας όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς μέλη του Συλλόγου μας που είναι συμβεβλημένοι με τον 1ο από σας:

Α) Όσον αφορά το θέμα των ΙΕΕ, και σε συνέχεια του από 11-2-2014 εξωδίκου μας, του οποίου κατά πάντα επιφυλασσόμεθα, σας καλούμε να αποσύρετε τις αόριστες, παράνομες, καταχρηστικές και αντισυνταγματικές συμβάσεις με τις ΙΕΕ. Σας δηλώνουμε δε ότι ο εξαναγκασμός των ιατρών σε υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων, υπό την τιθέμενη ασφυκτική προθεσμία και υπό τον πέλεκυ άρνησης καταβολής οφειλομένων αμοιβών και επιβολής και άλλων δυσμενών συνεπειών εις βάρος τους, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της νομιμότητας των παραπάνω συμβάσεων από πλευράς ιατρών ούτε και παραίτηση δικαιωμάτων τους, όπως, ιδίως, για προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια, ρητώς δε δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα πάντων εν γένει των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών των μελών μας ιατρών με βάση τις κοινές και υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, αυτές που συγκεκριμένα εκθέτουμε ανωτέρω ή οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες.

Β) Όσον αφορά το θέμα του claw-back & rebate, με ρητή επιφύλαξη της αριθ. 5454/2013 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και της αριθ. ΠΡ 1699/2013 προσφυγής μας ενώπιον του ΔΕΑ, αλλά και κάθε άλλης προσφυγής ιατρού ή φορέα ΠΦΥ, σας καλούμε όπως αποσύρετε άμεσα τόσο τις παλαιότερες (έτους 2013) όσο και τις πρόσφατες από 28-5-2014 πράξεις σας, άλλως, σε κάθε περίπτωση, απόσχετε από κάθε διαδικασία εκτέλεσης αυτών, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του ΔΕΑ επί της ανωτέρω προσφυγής μας και του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως, άλλως και επικουρικώς τουλάχιστον έως ότου εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ επί των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως που εκδικάστηκαν στις 17-12-2013 από το Δ’  Τμήμα. Δηλώνουμε δε  για λογαριασμό των μελών μας ιατρών και φορέων Π.Φ.Υ. ότι η υποβολή από πλευράς τους δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο. ε. 2014 με υπολογισμό των ποσών φορολογητέου εισοδήματος όπως προκύπτουν μετά τις από 29-10-2013, 12-11-2013 και 28-5-2014 σχετικές πράξεις σας, χωρεί αποκλειστικά και μόνον σε συμμόρφωση προς τις κείμενες φορολογικές διατάξεις και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή των παραπάνω πράξεών σας ή της νομιμότητας αυτών, ούτε παραίτηση από οποιοδήποτε σχετικό νόμιμο δικαίωμα για άσκηση των προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, ή από οποιοδήποτε μέχρι σήμερα ασκηθέν τέτοιο ένδικο βοήθημα.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά παντός υπευθύνου προς διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασθενών αλλά και των μελών μας ιατρών

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους ταυτόχρονα να ενεργήσουν άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως και να σημειωθεί η επικόλληση ενσήμου ΛΕΑΔΠΑ € 4 στο πρωτότυπο που απευθύνεται προς τον 1ο ΕΟΠΥΥ.-

Πάτρα, 18 Ιουνίου 2014

Ο Νομικός Σύμβουλος

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Α. Μ. ΔΣΠ 636

Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22

τηλ. 2610- 314.085, φαξ 2610-314.470.

e-mail: [email protected]