Δελτίο τύπου – Κίνδυνος σοβαρών δυσλειτουργιών στο χώρο της δημόσιας υγείας από τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων

ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 3942/22-4-2015

 

Μετά τη συνεχιζόμενη, από το Νοέμβριο του 2014, μη αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών ιατρών και την μη αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ, στους ιδιώτες παρόχους ιατρούς, πιστοποιημένων δαπανών παρελθόντων μηνών έως και ετών, προέκυψε «αιφνίδια» εφαρμογή δια πράξης νομοθετικού περιεχομένου, αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού, με παρακράτηση από το κράτος ταμειακών διαθεσίμων σε κρίσιμους τομείς του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, στον τομέα υγείας, αποφασίσθηκε δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των υγειονομικών περιφερειών, των νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ, ιδρυμάτων πρόνοιας κ.λ.π. Η συγκεκριμένη απόφαση, δυνητικά, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές δυσλειτουργίες του δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού, τομέα υγείας με αδυναμία προμήθειας υλικών για έκτακτες ανάγκες, σημαντική καθυστέρηση αποπληρωμής παγίων δαπανών, καθυστέρηση μισθοδοσίας συμβασιούχου προσωπικού κ.λ.π.

Θεωρούμε ιδιαιτέρως παρακινδυνευμένη την κυβερνητική απόφαση για δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων του δημόσιου υγειονομικού τομέα και βρισκόμαστε σε εγρήγορση για πιθανές δυσλειτουργίες που θα εμφανισθούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος           Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Κίνδυνος σοβαρών δυσλειτουργιών στο χώρο της δημόσιας υγείας από τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων