Ανακοίνωση Προέδρου της Δ.Ε.  του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για την υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4331/2015 αρ. 39)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α.)
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27
10439 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

Προκειµένου να εκδοθεί διοικητική πράξη υπαγωγής ασφαλισµένου σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016 ή αναδροµικά από 1/1/2015 και µέχρι 31/12/2016 πρέπει:

  1. Να υποβληθεί αίτηση του ασφαλισµένου που να ζητά την κατάταξή του σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. (σχετ. η από 10/7/2015 ανακοίνωση της ιστοσελίδας µας)
  2. Να πληρωθεί η τρέχουσα εισφορά µέχρι 31/7/2015 ,κατά παράταση της προηγούµενης λήξης της 30ης 6ου 2015.
  3. Να µην υπάρχουν οφειλές κατά την υποβολή της αίτησης.
  4. Επί ύπαρξης οφειλής να έχει υπαχθεί ο ασφαλισµένος (κατά την υποβολή της αίτησης) σε ρύθµιση και µάλιστα εξυπηρετούµενη.

Για το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 εκκρεµεί έκδοση προβλεπόµενης από τον νόµο Υπουργικής απόφασης. Τέλος σε περίπτωση αναδροµικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα επιστραφεί (συµψηφιζόµενη ) η διαφορά του 1ου εξαµήνου στον ασφαλισµένο.
Εξάλλου η συχνή ψήφιση νέων νόµων για το ασφαλιστικό και η συχνότατη αλλαγή αυτών δηµιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα που δεν µπορούν να προβλεφθούν.
Το Ταµείο δυστυχώς έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και µηχανογραφικών εφαρµογών που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση των συνεχών αλλαγών .
Καταβάλλουµε πολλές προσπάθειες να ανατάξουµε παθογένειες ετών.
Ζητάµε την κατανόησή σας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση σε pdf: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ