Αγ. Συνάδελφοι

Η έγκαιρη εξόφληση των συνδρομών μας είναι νόμιμη υποχρέωσή μας και δείγμα ισότιμης συμμετοχής στα τεκταινόμενα του Συλλόγου. Αποτελεί δε μοναδική πηγή εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων (παρ. 2 άρθρου 296 του Ν. 4512/2018), οι ιατροί μέλη μητρώου του Ιατρικού Συλλόγου έχουν την υποχρέωση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως καταβάλετε την οφειλόμενη εισφορά σας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 1. Εκμεταλλευόμενοι τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου στο https://extranet.ispatras.gr (ενημέρωση ποσού ή & πληρωμή)
 2. Με κατάθεση (ή μεταφορά) σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
  1. Alpha Bank: 619002001000012. – IBAN: GR92 0140 6190 6190 0200 1000 012
  2. Τράπεζα Πειραιώς: 6319-030022-821.ΙΒΑΝ: GR11 0171 3190 0063 1903 0022 821
  3. Εθνική Τράπεζα: 225/296235-75. – ΙΒΑΝ: GR8501102250000022529623575
 1. Προσερχόμενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας ( Βότση 42, 2ος όροφος ) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 2.00 μ.μ. (& με δυνατότητα χρήσης pos)

Διαδικασία

 • Η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
 •  Για τα μέλη μας που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από της έκδοσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  •  Σημειωτέον ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά την εισφορά των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Π. να αποδίδει έγκαιρα.
 • Ενημερωθείτε ΕΔΩ για το ύψος οφειλόμενης εισφοράς σας προς τον ΙΣΠ
 • Οι παραπάνω εισφορές μπορούν να εξοφληθούν και τμηματικά σε 2 δόσεις. Το α΄ εξάμηνο του έτους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και το β΄ εξάμηνο του έτους μέχρι τέλος Αυγούστου.
 •  Η μη εμπρόθεσμος καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με νόμιμη προσαύξηση
 •  Ο/Η ιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τη εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά ή να την αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. “(παρ. 4, άρθρου 296, Ν.4512/2018): 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε
  νόμιμες προσαυξήσεις. Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. “

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΠ γραμμάτιο εξόφλησης της εισφοράς σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΠ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Π.