2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιοασφάλειας, Αθήνα 6 – 7 Δεκεμβρίου 2019

2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιοασφάλειας, 6-7/12/2019 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

Σήμερα οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους, αποτελούν σαφή απαίτηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει και συνιστούν προσδοκώμενο στόχο της κοινωνίας μας.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2QZ9uh5