Αστική και Ποινική Ευθύνη του Ιατρού κατά την Ενάσκηση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2015

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας