ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι τρεις (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο
κάτω Ειδικότητες/ Εξειδικεύσεις:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
2. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας, 1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ