ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προκηρύσσει 2 θέσεις Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού στη Γενική Ιατρική, στο τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και
Πληθυσμιακής Υγείας.

Οι Θέσεις
1. Μια θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής
2. Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Γενικής Ιατρικής

Καθήκοντα
1. Η διαρκής βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας και του περιεχομένου των
θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής
2. Η ανάπτυξη προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οργάνωση, ο συντονισμός
και η καθοδήγηση ερευνητικής ομάδας, και η προσέλκυση εξωτερικής
χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας
3. H άσκηση Γενικής Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Ιατρικής
2. Πιστοποιητικό αναγνώρισης ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
3. Διδακτορικός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό
αντικείμενο για τη θέση
4. Προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα
5. Αποδεικτικά εκπόνησης ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς
6. Εμπειρία στην οργάνωση και διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
μαθημάτων
7. Κάτοχος άδειας εξάσκησης Γενικής Ιατρικής στην Κύπρο
8. Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (η γλώσσα διδασκαλίας είναι η
Αγγλική)

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα
Αγγλικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αναφορά στη θέση βάσει της
προκήρυξης
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Κατάλογο δημοσιεύσεων
4. Σύντομη περιγραφή ερευνητικού έργου και περιγραφή μελλοντικών
επιστημονικών σχεδίων (μια σελίδα)

5.Περιγραφή διδακτικής εμπειρίας (μια σελίδα)
6. Δύο Συστατικές Επιστολές

Οι θέσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι την πλήρωση τους.
Καλούνται οι υποψήφιοι όπως συμπεριλάβουν στην αίτηση τους τον τίτλο της θέσης που
τους ενδιαφέρει καθώς και τον κωδικό F22GPFM21.
Ο Ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση/
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί με επιτυχία
όταν λάβουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου. Προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών
προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Οι φοιτητές του ξεπερνούν τους
14,000 και προέρχονται από 100 και πλέον χώρες. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που
παρέχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του,
αντανακλώνται στις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Σύμφωνα με
το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022, το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας τοποθετείται στο 3% των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκόσμια.
Η Ιατρική Σχολή
Το 2011 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπόρησε στην παροχή ιατρικής εκπαίδευσης
στην Κύπρο, ιδρύοντας την πρώτη Ιατρική Σχολή στη χώρα.  Μετά από δώδεκα χρόνια, η
Ιατρική Σχολή έχει καθιερωθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την καινοτόμο και
ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει και το πλούσιο ερευνητικό της έργο.  Οι φοιτητές
επωφελούνται από Καθηγητές παγκοσμίου εμβέλειας,  διεθνείς συνεργασίες, σύγχρονες
κτιριακές εγκαταστάσεις όπως το πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο, το κέντρο ανατομίας, το
ινστιτούτο υπερήχων, την εξειδικευμένη βιβλιοθήκη ιατρικής, και τα εργαστήρια κλινικών
δεξιοτήτων, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας.

Η Ιατρική Σχολή προσφέρει έξι προγράμματα σπουδών: Δύο ιατρικά, Doctor of Medicine
για αποφοίτους Λυκείου, Doctor of Medicine για πτυχιούχους φοιτητές, μεταπτυχιακά στην
Οικογενειακή Ιατρική, τη Δημόσια Υγεία και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, και
διδακτορικό πτυχίο στις Ιατρικές Επιστήμες. Με βάση τα στοιχεία απασχόλησης αποφοίτων
για τα έτη 2015-2021, σε σύνολο 600 αποφοίτων οι 599, ποσοστό 99.8%, έχουν
εξασφαλίσει θέση εργασίας σε 200 και πλέον ιατρικά κέντρα παγκόσμια.
Η στρατηγική της Ιατρικής Σχολής για την έρευνα υιοθετεί την έννοια «One Health – Ενιαία
Υγεία», η οποία καθορίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την
υγεία των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Εστιάζοντας στην Ενιαία Υγεία, η

ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής προωθεί τη διεξαγωγή κλινικών και
επιδημιολογικών ερευνών, όπως και ερευνών στις βασικές και κοινωνικές επιστήμες.
Η Ιατρική Σχολή έχει επίσης αναπτύξει ένα πρότυπο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο το
οποίο είναι συμβεβλημένο με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) και εξυπηρετεί τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας και τον ευρύτερο πληθυσμό. Επιπλέον, το Ιατρικό Κέντρο
παράγει ερευνητικό έργο στους τομείς της γενικής ιατρικής και δημόσιας υγείας και
αξιοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του Πανεπιστημίου.
Δήλωση Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες στην επιλογή για
απασχόληση και στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών όπου όλοι οι εργαζόμενοι
προσλαμβάνονται αποκλειστικά με βάση την αξία, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις
δυνατότητες τους.
Η επιλογή και η πρόσληψη γίνονται σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών που
ορίζεται παραπάνω και η οποία κοινοποιείται σε όλους τους φορείς πρόσληψης με τους
οποίους συναλλάσσεται το Πανεπιστήμιο. Οι αποφάσεις για την πρόσληψη βασίζονται σε
κριτήρια που σχετίζονται μόνο με την εργασία. Με αυτόν τον τρόπο το Πανεπιστήμιο
διασφαλίζει ότι το ταλέντο και οι δεξιότητες όλων των εργαζομένων αξιοποιούνται πλήρως.

 

Human Resources

Contact Info

93 Agiou Nikolaou Street, Engomi
2408 Nicosia, Cyprus

Phone: +357 22 471900

Fax: +357 22 471947

Web: https://med.unic.ac.cy