Προκήρυξη Είκοσι Τεσσάρων (24) Κενών Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
προκηρύσσει είκοσι τέσσερις (24) Κενές Θέσεις Ιατρικών Λειτουργών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ