Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

6ΦΝΑ469076-ΑΑΟ-Προκήρυξη Καραμανδανείου

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 19/06/2017 και λήγει την 08/07/2017.