ΕΦΚΑ-ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει δημοσιεύσει επαναληπτική Πρόσκληση (ΑΔΑΜ 23PROC013872779) εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών,   για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, της Π.Ε. Αιτ/νίας & Π.Ε. Λευκάδας (τμήμα 3) και της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης (τμήμα 5) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2024-2025), προϋπολογισθείσας δαπάνης #3.960,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #4.910,40€# συμπ/νου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές οι οποίες παραλαμβάνονται μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δε γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται.

________________________________________________________________________________________________________

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών,   για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών α) Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2024-2025) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Παρασκευή 10/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης, στα Γραφεία της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας του e-Ε.Φ.Κ.Α., Κορίνθου 175, Πάτρα, Τ.Κ. 26223, 1ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ