Υπ. Υγείας: 2η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ έως 9/3/2020

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών
του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11243/20-2-2020 απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που
προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.8252/7-2-2020 έγκριση προκήρυξης του
Υφυπουργού Υγείας, η οποία λήγει κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παράτασης στις 3-3-2020 και
ώρα 23:59, παρατείνεται εκ νέου έως την Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 23:59, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ