Υπ Υγείας ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ- ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 14-12-2018

Δείτε την απόφαση: Υπ Υγείας ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ-ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 14-12-2018

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/01/2019 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 30/01/2019 ώρα 23:59.
Αναμένονται αποφάσεις προκήρυξης των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ το αργότερο μέχρι και την 18/12/2018