Υπ. Υγείας: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής υπηρεσίας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αθήνας) και του Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας – Θράκης ( Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Θεσσαλονίκης)

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

ΥΥΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.2017

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο. (ήτοι έως 27/2/2017 ) .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών συνοδευόμενες από κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αριστοτέλους 19 (ισόγειο) ή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης /Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας
Αριστοτέλους 17, 104 33, Αθήνα
με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση- Πρόσκληση για τη Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π).

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης/Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρική Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 213-216 1791.