Υπ. Υγείας: Ανακοίνωση για διαχωρισμό των αιτήσεων υποψηφίων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι υποψήφιοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/οικ.48789/29-06-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος ή στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/ΓΠ 51597/08-07-2016 προκήρυξη ή και στις δύο, χωρίς να αναγράφουν στα έντυπα των αιτήσεων σε ποια από τις δύο (προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος) συμμετέχουν, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας, στο e-mail : ([email protected]), μέχρι 29-07-2016, εάν η αίτησή τους αφορά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ή την προκήρυξη ή και τις δύο.

ΥΥΚΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ