Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε.∆.Υ – Κ.Y. & Π.Ι. άγονων & νησιωτικών περιοχών

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12ος  2014

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 29-12-2014