Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία 8-1-2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΑΔΑ: ΒΕΦ2Θ-Χ3Α

Ειδικευμένοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής καλούνται προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στα κάτωθι αναγνωρισμένα νοσοκομεία:
1) Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΘ ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄ 1 θέση για ιατρό κλάδου ΕΣΥ.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καταθέσουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. τμήμα Α΄ από 14-1-2013 μέχρι και 1-2-2013.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ιατρός του ΕΣΥ ή όχι.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία αυτού επικυρωμένη (για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα μέλος της Ε.Ο.Κ. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα εκτός Ε.Ε. βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ)
  • Τίτλο Ιατρικής ειδικότητας
  • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ιθαγένεια.
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων όταν πρόκειται για ιατρούς του ΕΣΥ θα πρέπει να συνοδεύονται από τη γνώμη του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού του τμήματος ή του Εργαστηρίου, που υπηρετεί ο ιατρός.

Για την ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί με νέο έγγραφο από τους Γραμματείς των Επιτροπών.

Το παρόν να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Υπηρεσιών και των Φορέων στους οποίους κοινοποιείται, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί