Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχιάτρου στο Κέντρο Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων του ΣΟΨΥ Πάτρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχιάτρου στο Κέντρο Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων του ΣΟΨΥ Πάτρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχιάτρου  στον ΣΟΨΥ Πάτρας 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320)  προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη ενός/μίας (1) ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, στη διεύθυνση του φορέα: Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74, ΤΚ 26222, Πάτρα με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ» 
Απαραίτητα Προσόντα:

 

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τμήματος Ιατρικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής

 

  • Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

 

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου

 

  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

  • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες δομές γενικότερα θα συνεκτιμηθεί.

 

 

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 

  1. Αίτηση για θέση εργασίας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (εάν υπάρχουν)
  6. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
  7. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
  8. Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
  9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  10. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου.
 1. Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.
Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-13.00 στο τηλέφωνο 2610621273
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παξινός Θεόδωρος – Επιστ. Υπεύθυνος
http://www.sopsipatron.gr/