Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων, με επιλογή, Επιθεωρητών και Βοηθών   Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων, με επιλογή, Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Υγείας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται καλούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας (ταχ.Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην ανωτέρωπρόσκληση υπόδειγμα.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και αληθή.
4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει:
α) η ημερομηνία διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας του υπαλλήλου, η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα,  οι αποσπάσεις και μετακινήσεις.
β) ότι δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213-2161815