Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες Καρδιολογίας & Αναισθησιολογίας για το ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Δείτε την πρόσκληση:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24-08-2020 ώρα και λήγει στις
31-08-2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του
φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό
της εταιρείας ταχυμεταφοράς