ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΥ 12-6-2018 (Ανακοίνωση παράτασης)

ΑΔΑ: 6ΕΥ6465ΦΥΟ-ΘΩ2 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

 

Λήξη προθεσμίας 22/6/2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 2/7/2018

Υπουργείο Υγείας Παράταση προκήρυξης ΤΟΜΥ Ιούνιος 2018