Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωπικό στις Τ.ΟΜ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Παράταση προθεσμιών για προκήρυξη θέσεως στις ΤΟΜΥ ΑΔΑ 6Ν5Ω465ΦΥΟ-ΛΘΨ

 Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη ΤΟΜΥ Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ