Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, Φεβρουάριος 2019

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2019. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 15η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019_signed

17555_signed «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Προκήρυξης Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 2-19

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 2-19

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 2-19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736