Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και  πλοίων (14-10-2014)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΥΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 141014

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ
Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο  συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29η Οκτωβρίου ηµέρα  Τετάρτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την 29η Οκτωβρίου είναι εκπρόθεσµες και δεν  λαµβάνονται υπόψη.

Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Πηγή: ΥΥΚΑ