Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΩΤΠ1469Β7Θ-Ρ1Α

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.