Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας:: «Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια προληπτικών αιματολογικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζομένους της Π.Ε. Αχαΐας και Έδρας” 30-5-2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια προληπτικών αιματολογικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζομένους της Π.Ε. Αχαΐας και Έδρας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 13.405,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.»