Δείτε εδώ την προκήρυξη

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 3-5-2017 και λήγει την 22-5-2017.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.  Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη Διοίκηση 6ης Υ.ΠΕ με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.