Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 20/04/2017 και λήγει την 09/05/2017.