ΟΚΑΝΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές

ΟΚΑΝΑ Προκήρυξη

ΟΚΑΝΑ Αίτηση

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 25/02/2018 ημέρα Κυριακή και λήγει την 16/03/2018 ημέρα Παρασκευή