ΟΚΑΝΑ – Πλήρωση θέσεων Ιατρών (Ψυχιάτρων, Γενικών Ιατρών ή κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας) με Δ.Α.Π.Υ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του στο Νομό Αχαΐας, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους ή Ιατρούς κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος ή Ιατρός κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

ΜΙΚΤΑ

 

ΕΦΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΦΜΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ

 

2.400,00 €

 

319,25 €

 

480,00 €

 

1.600,72 €

 

501,12 €

 

2.901,12 €

ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ

 

2.400,00 €

 

Χ

 

480,00 €

 

1.920,38 €

 

Χ

 

2.400,00 €

Τυχόν μεταβολή του Φ.Μ.Υ ή/και των Ασφαλιστικών Εισφορών των συνεργατών, η μηνιαία

καθαρή αποζημίωση θα επανακαθοριστεί ώστε σε κάθε περίπτωση να επανέλθει στο ποσό

της καθαρής μηνιαίας αποζημίωση του ανωτέρω πίνακα.

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  2. Η απαιτούμενη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.

    iii.         Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας (ψυχιατρικής / γενικής ιατρικής / παθολογίας / ιατρικής κλινικής ειδικότητας)

  1. Η απαιτούμενη βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και
  2. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αβέρωφ 21, 10433, Αθήνα

Τ. 210 889 8200

F. 210 825 3760

E. [email protected]