Θ.Π.Κ. ΜΕΡΙΜΝΑ: Προκήρυξη θέσης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη: