Θέση ιατρού ορισμένου χρόνου στο  Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ιατρού ορισμένου χρόνου, στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.

Προκήρυξη

Αίτηση

Πληροφορίες:

Αγγελική Ασημάκη

Γραμματέας Διοικήσεως

& Νομικού Τμήματος

Άσυλον Ανιάτων

Tel. +30 210 8646172, εσωτ. (110)

Fax. +30 210 8647696

e-mail: secretary2@ asylonaniaton.gr

web site: www.asylonaniaton.gr