Θέση εργασίας για Μαιευτήρα-Γυναικολόγο στη Ρόδο
Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι νεοσύστατη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  με έδρα τη Ρόδο αναζητά συνεργασία με μαιευτήρα – γυναικολόγο που να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα βάση Π.Δ.10/18.02.2016:

“Οι μαιευτήρες−γυναικολόγοι των Μ.Ι.Υ.Α. έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1.  Πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας μαιευτικής−γυναικολογίας ή πτυχίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος και αντίστοιχος από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης.

2. Να έχει επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα: Τουλάχιστον διετή πείρα στην Ι.Υ.Α, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α. Αριθμός κύκλων σε Μ.Ι.Υ.Α. που δέχεται τουλάχιστον 100 νέα περιστατικά ετησίως και διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, 100 κύκλους διέγερσης ωοθηκών, 100 σπερματεγχύσεις και 200 υπερηχογραφήματα ετησίως. Σε τέτοια M.I.Y.A., ο ενδιαφερόμενος θα έχει παρακολουθήσει 50 πράξεις, διενεργήσει 50 πράξεις υπό επίβλεψη και 50 πράξεις αυτόνομα από την κάθε μία προαναφερθείσα πράξη.
Ως κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης νοούνται οι πλήρεις κύκλοι με διέγερση της ωοθηκικής λειτουργίας, ωοληψία και εμβρυομεταφορά.

β. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ειδικών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. διεθνούς κύρους που πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις ή να διαθέτει Ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με επιστημονικές εργασίες−ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ι.Υ.Α διεθνούς και εθνικού επιστημονικού κύρους.

3. Οι μαιευτήρες−γυναικολόγοι των Μ.Ι.Υ.Α. απαιτείται να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά ή πειθαρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με τη φύση και το αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.”
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον  Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μ.Ι.Υ.Α. στα τηλέφωνα: 694 5476491 και 6974728240.

Με εκτίμηση,
Παπαγεωργίου Σάββας
Μαιευτήρας – Γυναίκολογος