ΕΟΜ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επτά (7) συντονιστές μεταμοσχεύσεων

Δείτε την πρόσκληση όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και λήγει την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Ιστοσελίδα ΕΟΜ