Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

ΩΖ4ΘΟΡΡ1-Κ6Τ 

Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο)  του ΕΚΑ εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από από 15/5/2017 έως 3/6/2017