Δ.Ε.Η. – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Ιατρών Εργασίας

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις Ιατρών με τους οποίους προτίθεται

να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών

Ιατρικής της Εργασίας, για Μονάδες του Ομίλου Δ.Ε.Η.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 11/6/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ