ΔΕΥΑΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού εργασίας

ΠΑΤΡΑ 15/05/2020
Αρ.Πρωτ. 8513 ΄Γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 48), με την υπ’ αριθμ. 118/09-04-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ενέκρινε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για δύο (2) έτη με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την ΔΕΥΑΠ. Η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2020 (για έξι μήνες) ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ. Για το έτος 2021 η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ και για το 2022 στο ποσό των 3.000,00 ευρώ .

Για τους όρους υποβολής προσφορών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας στον οποίο έχει κοινοποιηθεί και από την αρμόδια Διοικητική Διεύθυνση (τηλ.επικ. 2610366225) της ΔΕΥΑΠ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών από 18/05/2020 έως 25/05/2020 στην Διοικητική Διεύθυνση , τμήμα Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, ισόγειο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Δείτε την πρόσκληση: