ΔΕΥΑΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού εργασίας

ΠΑΤΡΑ 09/05/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 48),  με την υπ’ αριθμ. 159/03-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ενέκρινε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για δύο (2) έτη με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την ΔΕΥΑΠ. Η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018 (για ένα έτος) ανέρχεται στο ποσό των  6.000,00 ευρώ. Για το έτος 2019 θα υπάρξει η ίδια πίστωση.

Για τους όρους υποβολής προσφορών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας στον οποίο έχει κοινοποιηθεί και από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία (τηλ.επικ. 2610366225) της ΔΕΥΑΠ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών από 14/05/2018 έως 22/05/2018 στην Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, 1ος όροφος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

2018_04_18 ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΠ