ΔΕΗ Α.Ε.: Ανακοίνωση για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση:

3070-24.5.2019 ΔΕΗ-Προκήρυξη θέσεων ιατρών εργασίας

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν  από 22/05/2019 έως και 05/06/2019.