ΔΕΗ: Ανακοίνωση για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΕΗ-Ανακοίνωση για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολγητικά θα πρέπει να υποβληθούν  από 1/8/2016 έως και 31/8/2016.