ΔΕΗ: Ανακοίνωση για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Προκήρυξη ΔΕΗ για ιατρούς εργασίας

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολγητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως και 11/12/2017.