Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ ΓΝ Χίου

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία (20) είκοσι ημερών που αρχίζει την 10/08/2016 και λήγει στις 29/08/2016.
Οι Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γ.Ν. Χίου εις τριπλούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας.