Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΑΔΑ 7ΣΙΩ46907Ρ-45Ι

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 28/3/2017 έως και 17/4/2017.