Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 24 Αυγούστου 2016 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2016.
Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.